Przegląd okresowy kasy fiskalnej

Nasz serwis wykonuję przeglądy kas i drukarek fiskalnych u podatników który kupi urządzenia fiskalne w naszej firmie. Uwaga !! Jeśli posiadasz urządzenie zakupione w innym serwisie kas fiskalnych, bez problemu możesz przenieść serwis do naszej firmy.

Termin dokonywania przeglądów kasy fiskalnej

Podatnicy, którzy w prowadzonej działalności gospodarczej do ewidencjonowania sprzedaży stosują kasy rejestrujące zobowiązani są do dokonywania przeglądów technicznych tych kas. Obowiązek ten wynika z art. 111 ust. 3a pkt 4 i 11 ustawy o VAT, w myśl którego podatnik jest zobowiązany poddawać kasy rejestrujące obowiązkowemu przeglądowi technicznemu właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących, jak również poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji. Terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas określone zostały w rozporządzeniu w sprawie kas.

Obowiązkowe przeglądy techniczne kas rejestrujących

Obowiązkowe przeglądy techniczne kas rejestrujących

Termin przeprowadzenia przeglądu technicznego

W myśl § 54 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie kas, obowiązkowego przeglądu technicznego kas (dotyczy to zarówno kas on-line, jak i kas dotychczas wykorzystywanych) dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata.

W przypadku natomiast kas o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, obowiązkowego przeglądu dokonuje się nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy.

Ponadto, serwisant kas, w terminie 3 dni od dnia dokonanego przez podatnika zgłoszenia, powinien wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 51 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas).

Obowiązkowemu przeglądowi technicznemu powinna być również poddana każda kasa rejestrująca, która została przez podatnika utracona (np. w wyniku kradzieży), a następnie odzyskana i przeznaczona ponownie do ewidencjonowania (§ 10 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia). Przy czym ponowne jej zastosowanie może nastąpić nie wcześniej niż dnia następnego po dokonaniu tego przeglądu.

Termin pierwszego, obowiązkowego przeglądu technicznego kasy liczony jest od dnia fiskalizacji kasy, przez którą stosownie do § 2 pkt 4 rozporządzenia należy rozumieć:

  • w przypadku kas on-line – jednokrotny i niepowtarzalny proces inicjujący pracę pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, zakończony wystawieniem raportu fiskalnego fiskalizacji, 
  • w przypadku kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii – jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wystawieniem raportu fiskalnego dobowego.

Ponadto w przypadku kas oddanych w używanie na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze podatnik jest zobowiązany pierwszego przeglądu technicznego kasy dokonać po objęciu kasy w używanie, przed dniem dokonania fiskalizacji (§ 54 ust. 4 rozporządzenia).

Jeśli chodzi natomiast o sposób ustalenia terminu wykonania obowiązkowego przeglądu technicznego kas, to należy stosować tu przepisy art. 12 § 3-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), w myśl których:

  • terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca, 
  • terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień, 
  • jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Cennik przeglądów okresowych kas fiskalnych

Przegląd roczny (gwarancyjny) od 50 zł netto

Przegląd obowiązkowy co 2 lata od 100 zł netto