Anulowanie paragonu błędnie wystawionego na kasie fiskalnej

Przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych  konieczne jest ewidencjonowanie każdej transakcji na kasie rejestrującej i wystawianie do niej paragonu fiskalnego. Przychody ujmuje się w Księdze przychodów i rozchodów na podstawie raportów okresowych – dobowych lub miesięcznych.

Anulowanie paragonu z błędem

Podatnicy ewidencjonujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej zobowiązani są prowadzić dwie ewidencje – ewidencję zwrotów i reklamacji oraz ewidencję oczywistych pomyłek. Przepisy nie określają, jak powinny one wyglądać, wskazują natomiast dane, jakie powinny się w nich znaleźć. Obie służą do korygowania sprzedaży ujętej w pamięci urządzenia rejestrującego, jednak druga z nich znajdzie zastosowanie w przypadku ww. błędów.

Aby możliwe było anulowanie paragonu konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu do ewidencji pomyłek, który obejmuje:

  • wartość brutto i podatek od błędnie zewidencjonowanej sprzedaży,

  • krótki opis przyczyny i okoliczności błędu wraz z oryginałem paragonu.

Co więcej, do ewidencji, należy dołączyć oryginał anulowanego paragonu, a uprzednio błędnie ujętą sprzedaż należy ponownie (poprawnie) nabić na kasę fiskalną.

Tak prowadzona ewidencja staje się podstawą do ujęcia korekty sprzedaży w Księdze Przychodów i Rozchodów. W jaki sposób należy tego dokonać?

Anulowanie paragonu – ewidencja w Księdze Przychodów i Rozchodów
1. Ujęcie całego przychodu wykazanego na łącznym raporcie okresowym (miesięcznym lub dobowym), wraz z błędnie zewidencjonowaną sprzedażą – kol. 7 KPiR.
2. Wpisanie kwoty z błędnie wystawionego paragonu poprzedzonej znakiem “minus” lub oznaczonej kolorem czerwonym – kol. 7 Księdze Przychodów i Rozchodów. W kol. 3 (numer dowodu) należy wpisać np. “EP miesiąc/rok”, a w kol. 6 (opis zdarzenia gospodarczego) – np. “Korekta sprzedaży na kasie fiskalnej miesiąc/rok”

Bezpłatne wzory dokumentów

Ewidencja korekt – pobierz wzór

Protokół zwrotu towaru – pobierz wzór

Ewidencja oczywistych pomyłek – pobierz wzór

Ewidencja reklamacji – pobierz wzór